Stadgar

Från och med 2010-04-12 gäller följande stadgar för föreningen.

STADGAR för SFF - Sågsjöhöjdens fastighetsägareförening

§ 1 Föreningens namn är Sågsjöhöjdens Fastighetsägareförening (SFF) och tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.

§ 2 Föreningens syfte är att bevaka och främja medlemmarnas ekonomiska intressen samt trivselfrågor avseende gemensamma nyttoobjekt som förvaltas av SFF och företräda medlemmarna gentemot myndigheter och andra föreningar.

§ 3 Styrelsen har sitt säte i Nacka kommun.

§ 4 Som medlem i föreningen kan intagas varje person, som äger fastighet avstyckad från stamfastigheten Kummelnäs 1:840 genom lantmätare J.H. Virde eller annan fastighet i omedelbar anslutning till nämnda område. Styrelsen godkänner nya medlemmar. För den händelse styrelsen avslår ansökan om medlemskap kan den nekade begära prövning på ett medlemsmöte. Fastighetsägare som i någon form önskar nyttja föreningens resurser ska vara medlem i föreningen. Medlem, som bevisligen skadar eller sökt skada föreningen eller motarbetar dess syften, kan uteslutas ur föreningen. Beslut i frågan ska avgöras på medlemsmöte och godkännas med kvalificerad (2/3) majoritet.

§ 5 De årsavgifter som ska erläggas av medlemmarna är föreningsavgift, dricksvattenavgift och sjövattenavgift – vattenavgifterna i den mån respektive vattensystem nyttjas. Avgifternas storlek fastställs av årsmötet liksom eventuellt införande av nya avgifter. Föreningsavgift och vattenavgifterna ska erläggas före 15 juni varje år. Övriga eventuella beslutade avgifter ska erläggas inom föreskriven tid. Alla eventuella arvoden fastställs av årsmötet.

§ 6 Av inbetalda och balanserade årsavgifter ska minst 10% avsättas till en reservfond till dess att den fonderade summan uppgår till ett halvt prisbasbelopp. Understiger reservfonden detta belopp ska avsättning göras.

§ 7 Föreningens styrelse väljs vid årsmötet och ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter, inkluderat ordföranden. Styrelsens ordförande väljs för ett år i taget och övriga styrelseledamöter väljs för två år i taget. Styrelsens ordförande väljs av årsmötet, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Om antalet styrelseledamöter understiger fem ska medlemsmöte hållas och fyllnadsval ske.

§ 8 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och för att vara beslutsmässig måste minst hälften av styrelsens ledamöter vara närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken flertalet av de närvarande förenar sig. Vid jämnt antal röster har ordföranden utslagsröst.  

§ 9 Styrelsen ska: • förvalta föreningens tillgångar • föra redovisning över föreningens räkenskaper • föra förteckning över föreningens medlemmar • till ordinarie årsmöte avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi Styrelsen äger inte rätt, utan medlemmarnas godkännande på medlemsmöte, att för föreningens räkning uppta lån, köpa eller sälja fast egendom.

Anslutning och skötsel av våra vattensystem (sjövatten och dricksvatten) görs enligt särskilda bestämmelser. (Regler och information angående sjövatten- och sommardricksvattensystemen).

§ 10 Föreningens räkenskaper, som avslutas den 31 december varje år, liksom förvaltningen i övrigt, granskas av två revisorer. Revisorerna väljs av årsmötet på två år i taget, revisorsuppleanten på ett år.

§ 11 Revisorerna ska, på begäran kunna få tillgång till föreningens räkenskaper och alla övriga handlingar. Styrelsen har inte rätt att vägra tillgång till denna information. I de fall revisorerna har anmärkningar ska styrelsen lämnas tillfälle att yttra sig. Revisorerna har rätt att kalla medlemmarna till extra medlemsmöte.

§12 Föreningen ska ha en valberedning, bestående av minst två ledamöter som väljs på två år i taget och en pumpgrupp som väljs på ett år i taget.

§13 För de av nedanstående funktioner vars mandatperiod går ut ska valberedningen komma med förslag till årsmötet. • ordförande • övriga styrelseledamöter • revisorer • revisorsuppleant • valberedning • pumpgrupp

§ 14 Styrelsen kallar skriftligen till årsmöte senast fyra veckor innan mötet. • Kallelsen skickas till den adress som medlemmen uppgett. • I kallelsen anges tid och plats samt vilka ärenden som ska tas upp på mötet. • Kallelser till övriga medlemsmöten ska ske på samma sätt.

Ärenden som föreningsmedlemmar önskar få behandlade på mötet ska ha kommit styrelsen tillhanda, i form av en skriftlig motion, senast 31 januari dock senast 6 veckor innan planerat årsmöte. Detta för att motionen ska kunna skickas ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsmötet.

Årsmöte ska hållas senast den 30 april.

Till årsmöteskallelsen bifogas: • styrelsens budgetförslag • valberedningens förslag till val • inkomna motioner samt styrelsens kommentarer till dessa • förutsättningar för röstning med fullmakt • dagordning med följande punkter

Dagordning 1. Upprättande av närvaroförteckning 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justeringsmän för mötesprotokollet som tillika är rösträknare 5. Godkännande av eventuella fullmakter 6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 7. Styrelsens, pumpgruppens och revisorernas berättelse för verksamhetsåret 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9. Beslut angående styrelsens budgetförslag 10. Val av ordförande 11. Val av övriga styrelseledamöter 12. Val av revisorer 13. Val av revisorsuppleant 14. Val av valberedning 15. Val av pumpgrupp 16. Tillsättande av eventuella kommittéer och dess ledamöter enligt valberedningens eller mötets förslag 17. Beslut avseende inkomna motioner 18. Övriga frågor 19. Mötets avslutande

Årsmötesprotokollet skall undertecknas av: • årsmötets sekreterare • årsmötets ordförande • de två justeringsmännen

§ 15 Röstberättigad är varje medlem (fastighetsägare) som vid kallelsen till årsmötet betalat föreningsavgiften. Varje fastighet har en röst, som genom fullmakt kan överlåtas till ett ombud. Ombud får företräda maximalt tre medlemmar. Ombudet behöver inte vara medlem i föreningen. Erläggs inte avgifterna inom föreskriven tid och inte heller inom 14 dagar efter förnyat krav, beslutar styrelsen om åtgärd mot medlemmen.

§ 16 I händelse av föreningens upplösning ska befintliga tillgångar hanteras som beslutas på medlemsmöte.

§ 17 Beslut om ändring eller tillägg av dessa stadgar ska fattas vid två på varandra följande medlemsmöten. Föreningens stadgar antas genom omröstning med kvalificerad (2/3) majoritet av vid möte deltagande medlemmar.

§18 Beslut om föreningens upplösning ska fattas vid två på varandra följande medlemsmöten. Föreningens upplösning antas genom omröstning med kvalificerad (2/3) majoritet av samtliga medlemmar i föreningen.